บริการของ EBCI พร้อมสำหรับบริษัทคุณ

บริการด้านนำเข้าและส่งออก (Import & Export)

   • บริการจัดระวางเรือ เครื่องบิน (Freight for Ocean & Air) ทุกรูปแบบ End-to-End, Door-to-Door, Door-to-Port, Port-to-Door, Port-to-Port แบบ Container Carriers และ Bulk Carriers
   • บริการด้านพิธีการศุลกากรทุกรูปแบบทั้งทางทะเล อากาศ รถบรรทุก ไปรษณีย์ (Customs Formality for Ocean, Air, Truck, Post)
   • บริการด้านพิธีการทุกชนิด (Customs Formality for ATA Carnet, Re-Export, Re-Importation, Free Zone, Bonded Warehouse, etc.)
   • เป็นที่ปรึกษาด้าน Pre-Audit/Post Audit
   • เป็นที่ปรึกษาและให้บริการปรึกษาด้านจัดทำเอกสารเกี่ยวกับนำเข้าและส่งออก แบบฟอร์มต่างๆ (Consulting for Invoice, Packing List, Letter of Credit, FTA, Forms, etc.) การขอใบอนุญาต (License Per Invoice)
   • เป็นที่ปรึกษาในการจัดจัดทำใบขออนุญาตต่างๆ

 บริการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain)

 • บริหารคลังสินค้าทั่วไป (General Warehouse)
 • บริการรถขนส่งทุกขนาด งานใหญ่ น้ำหนักมาก งานโปรเจค: Project Cargoes (Transportation for all kinds of product i.e. Turnkey Projects, Big Size Products, Heavy Products or Equipment etc.) 
 • บริการแรงานขนถ่ายสินค้า (Loading/Unloading Manning)
 • บริการด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การขนถ่ายสินค้า (Equipment & Tool for Loading/Unloading i.e., Cranes, Forklift, etc.)

บริการด้านสิทธิประโยชน์ภาษีอากร (Duty & Tax Privileges)

  1. ระหว่างประเทศ

  เป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ภาษีอากรระหว่างประเทศ

  • การเลือกใช้สิทธิประโยชน์
  • การตรวจสอบวิเคราะห์จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ (Form E, Form D, Form FTA)

   

  1. ในประเทศ

  เป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ภาษีอากรในประเทศไทย

  • สิทธิประโยชน์จาก BOI
  • การคืนอากรตามมาตรา 29 (19 ทวิเดิม)
  • เขตปลอดอากร (Free Zone: FZ)
  • คลังสินค้าทันฑ์บนประเภททั่วไป (Public Bonded Warehouse)
  • มุมน้ำเงิน (Tax Compensation)
  • ฟอร์มต่างๆ (Form A,D,E,FTA)
  • การเตรียมตัวเพื่อรองรับ RCEP และ CPTPP

บริการด้านการค้าระหว่างประเทศและชายแดน (International Trade/Cross Border Trade)

 • บริการวิเคราะห์และวางแผนงาน (Project Analysis and Process)
 • เป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านการค้า นำเข้า ส่งออก ระหว่างประเทศและการค้าชายแดน (International Trade/Cross Broder Trade, Import & Export Formality)
 • เป็นที่ปรึกษาบริการด้านการจัดทำสัญญาการค้า แอลซี (Consulting for Trade Contract, Trade Agreement, Letter of Credit: L/C, etc.)

บริการด้านการอบรม สัมมนา วางระบบงานต่างๆ พัฒนาบุคลากร (Training Course, Seminar, Work Processes/Procedures and , Employee Development Course)

 • รับจัด Program อบรมสัมมนาทั้ง Inhouse & Public
 • บริหารและจัดอบรมทั้งของภาคเอกชนและภาครัฐ (Training Course/Seminar for Public/In-House/Company/Government Sector)

              โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาความรู้เป็นหน่วยงานบริหารรับผิดชอบ (RAKDI: Research and Knowledge Development Institute)

 • .

ผลงานของเรา

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณ

เพียงคลิกที่ ขอใบเสนอราคา แล้วแจ้งรายละเอียดที่คุณต้องการใช้บริการ ทีมงานของเราจะรีบติดต่อกลับคุณทันที

Only takes a few seconds!