BECOME A PART OF OUR FAMILY

บริษัท EBCI เปิดรับสมัครพนักงานตามตำแหน่งดังนี้

Logistics Trainee

คุณสมบัติ

• เพศ ชาย/หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)

• อายุ 21-25 ปี

• การศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี

• ประสบการณ์ ไม่จำเป็น (หากมีก็จะเป็นประโยชน์)

ความสามารถพิเศษ

• ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

• รับการฝึกงานในสำนักงานและภาคสนามได้

เงื่อนไข

• พร้อมรับการฝึกงานและทำงานหนักได้

• มีที่พัก/บ้านพักในย่านพระโขนง อ่อนนุช บางจาก สำโรง

• ผู้ที่สนใจส่งรายละเอียด (Resume) เกี่ยวกับตนเองโดยละเอียด ระบุความรู้ความสามารถและจุดเด่นของตนเองที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) ไปที่ C.arthit@ebcitrade.com ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565

IMPORT CUSTOMER SERVICE 

คุณสมบัติ

• เพศ ชาย/หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)

• อายุ 21-25 ปี

• การศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี

• ประสบการณ์ ไม่จำเป็น (หากมีก็จะเป็นประโยชน์)

ความสามารถพิเศษ

• ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

• รับการฝึกงานในสำนักงานและภาคสนามได้

เงื่อนไข

• พร้อมรับการฝึกงานและทำงานหนักได้

• มีที่พัก/บ้านพักในย่านพระโขนง อ่อนนุช บางจาก สำโรง

• ผู้ที่สนใจส่งรายละเอียด (Resume) เกี่ยวกับตนเองโดยละเอียด ระบุความรู้ความสามารถและจุดเด่นของตนเองที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) ไปที่ C.arthit@ebcitrade.com ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565

หัวหน้าแผนกการบริหารทรัพยากรมนุษย์

คุณสมบัติ

• ปริญญาตรี อายุ 30-45 ปี

• ประสบการณ์ 5 ปี ด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

ความสามารถพิเศษ

• มีความรู้ประสบการณ์ด้านการสื่อสารข้อความ ประสานงานทั้งภายในภายนอกองค์กร

• มีความเป็นผู้นำ คล่องตัวสูง สามารถทำงานได้โดยอิสระ

• มีความรู้ประสบการณ์ด้าน ISO

• สามารถสรุปประเด็น/เรื่อง/ข้อมูล ต่างๆ ได้ถูกต้องชัดเจน และสามารถนำเสนอได้อย่างเป็นระบบ

• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้

• สามารถริเริ่มจัดและปรับปรุงระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการทำงาน

1. ดูแลและบริหารระบบพนักงานสัมพันธ์ การว่าจ้าง การพัฒนาบุคลากร และระบบอื่นๆ ด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงระบบงานธุรการ และ ISO

2. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ด้านบุคลากรด้วยระบบคอมพิวเตอร์

3. ริเริ่มและประสานงานในการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านพนักงานสัมพันธ์และพัฒนาบุคลากร

หมายเหตุ

1. ผู้สมัคร หากมีที่พักอาศัยในบริเวณ บางนา บางจาก พระโขนง สำโรง จะเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางไป-กลับ ระหว่างบ้านและสำนักงาน

2. หากมียานพาหนะของตนเองจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

เจ้าหน้าที่ Telesales

• ปริญญาตรี

• อายุระหว่าง 25-35 ปี

• สามารถเขียน สนทนา ภาษาอังกฤษได้

• มีประสบการณ์ตำแหน่ง Telesales อย่างน้อย 2 ปี

• มีความรู้ด้าน Social Media

• มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี

• คล่องตัว ทำงานได้โดยอิสระ หากมียานพาหนะของตนเองและมีที่พักแถบ พระโขนง บางจาก บางนา สำโรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ประสานงานเอกสารนำเข้า

คุณสมบัติ

• ชายหรือหญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป

• การศึกษา: ปวช. ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์

• มีความรู้ ความเข้าใจในประกาศ คำสั่ง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า – ส่งออก

• มีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับงานนำเข้า-ส่งออก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร

• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และเครื่องใช้สำนักงานอื่น ๆ ได้ดี

• สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดีในการบริการ

• มีความละเอียดรอบคอบ มีภาวะผู้นำ และมีการพัฒนาตนเองเสมอ

คุณสมบัติพิเศษ

• มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

• มีความอิสระในการทำงาน รวมทั้งสามารถทำงานต่างจังหวัด หรือบริษัท ฯ ลูกค้าได้

• มีทักษะในการทำงานเป็นทีม

บริษัทเอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด

บริษัท อีบีซีไอ จำกัด เป็นบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำของประเทศไทย เปิดดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 35 ปี ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากร สิทธิประโยชน์ภาษีอากร การค้าชายแดน

จุดเด่นของ EBCI
ได้รับรางวัลและได้รับการรับรอง
และขึ้นทะเบียนจากภาครัฐและเอกชน

1. รับรางวัลจรรยาบรรรดีเด่นหอการค้าไทย ได้รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

2. รับรางวัล Logistics ดีเด่น 3 ปีซ้อนติดต่อกัน (ELMA Award)จากกระทรวงพาณิชย์

3. ได้รับการรับรองมาตรฐาน AEO (Authorized Economic Operator) จากกรมศุลกากร

4. ได้รับการรับรองระบบ ISO9001:2015 จากสถาบันวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

5. ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคลจากกระทรวงการคลัง

6. ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรขนย้ายบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และสายการ
บินต่างชาติอีก 5 สายการบิน จากสนามบินดอนเมืองไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ในปี
พ.ศ.2549 และได้รับหนังสือชมเชยจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

7. ได้รับหนังสือชมเชยจากบริษัท แอมเวย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านการเป็นที่ปรึกษา
และแก้ปัญหาศุลกากร

สารจากบุคคลสำคัญ

สารแสดงความยินดีจากนายชวน หลีกภัย

แสดงความยินดีกับบริษัท อีบีซีไอ ในโอกาสที่ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตราฐาน ISO อันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะพัฒนาระบบการจัดการ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการในระดับมาตราฐานสากล

Chuan Leekpai

สารแสดงความยินดีจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ให้ไว้ในโอกาสที่บริษัท อีบีซีไอ ครบรอบ 25 ปี (พ.ศ. 2553) ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง การได้รับรางวัล Logistics Model Award จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3 จึงเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงศักยภาพของบริษัทฯ

Apisit Vejchacheeva

สารแสดงความยินดีจาก พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์

เป็นที่น่ายินดี ตลอดระยะเวลา 22 ปี (พ.ศ. 2551) บริษัท อีบีซีไอ ได้ให้ความสนใจ เอาใจใส่และมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการค้าในประเทศและระหว่างประเทศ และยังเป็นบริษัทที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการและองค์กรต่างๆในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีความรู้ ประสบการณ์มากขึ้นด้านการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่มีจรรยาบรรณดีเด่น พ.ศ. 2548 จากหอการค้าไทย

Capt. Pijit Kulwanich

สารแสดงความยินดีจากนายศุภชัย พานิชภักดิ์

แสดงความยินดีกับบริษัท อีบีซีไอ ในโอกาสที่ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตราฐาน ISO การที่บริษัทมีนโยบายและมีเป้าหมายในการส่งเสริมและช่วยเหลือกิจการระดับ SMEs ให้มีความสามารถมากขึ้นในการส่งออก ช่วยดำเนินการด้านเอกสารทางการค้า ขั้นตอน และพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง

Supachai Panichpak

EBCI เป็นบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานด้าน Logistics เป็นอย่างมาก คงไม่มากเกินไปหากจะพูดว่า นี่คือบริษัทที่ให้บริการ Logistics อันดับต้นๆของประเทศไทย

M.R. Preediyathorn Dhevakul