BECOME A PART OF OUR FAMILY

บริษัท EBCI เปิดรับสมัครพนักงานตามตำแหน่งดังนี้

Logistics Trainee

คุณสมบัติ

• เพศ ชาย/หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)

• อายุ 21-25 ปี

• การศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี

• ประสบการณ์ ไม่จำเป็น (หากมีก็จะเป็นประโยชน์)

ความสามารถพิเศษ

• ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

• รับการฝึกงานในสำนักงานและภาคสนามได้

เงื่อนไข

• พร้อมรับการฝึกงานและทำงานหนักได้

• มีที่พัก/บ้านพักในย่านพระโขนง อ่อนนุช บางจาก สำโรง

• ผู้ที่สนใจส่งรายละเอียด (Resume) เกี่ยวกับตนเองโดยละเอียด ระบุความรู้ความสามารถและจุดเด่นของตนเองที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) ไปที่ C.arthit@ebcitrade.com ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565

IMPORT CUSTOMER SERVICE 

คุณสมบัติ

• เพศ ชาย/หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)

• อายุ 21-25 ปี

• การศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี

• ประสบการณ์ ไม่จำเป็น (หากมีก็จะเป็นประโยชน์)

ความสามารถพิเศษ

• ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

• รับการฝึกงานในสำนักงานและภาคสนามได้

เงื่อนไข

• พร้อมรับการฝึกงานและทำงานหนักได้

• มีที่พัก/บ้านพักในย่านพระโขนง อ่อนนุช บางจาก สำโรง

• ผู้ที่สนใจส่งรายละเอียด (Resume) เกี่ยวกับตนเองโดยละเอียด ระบุความรู้ความสามารถและจุดเด่นของตนเองที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) ไปที่ C.arthit@ebcitrade.com ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565

หัวหน้าแผนกการบริหารทรัพยากรมนุษย์

คุณสมบัติ

• ปริญญาตรี อายุ 30-45 ปี

• ประสบการณ์ 5 ปี ด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

ความสามารถพิเศษ

• มีความรู้ประสบการณ์ด้านการสื่อสารข้อความ ประสานงานทั้งภายในภายนอกองค์กร

• มีความเป็นผู้นำ คล่องตัวสูง สามารถทำงานได้โดยอิสระ

• มีความรู้ประสบการณ์ด้าน ISO

• สามารถสรุปประเด็น/เรื่อง/ข้อมูล ต่างๆ ได้ถูกต้องชัดเจน และสามารถนำเสนอได้อย่างเป็นระบบ

• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้

• สามารถริเริ่มจัดและปรับปรุงระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการทำงาน

1. ดูแลและบริหารระบบพนักงานสัมพันธ์ การว่าจ้าง การพัฒนาบุคลากร และระบบอื่นๆ ด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงระบบงานธุรการ และ ISO

2. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ด้านบุคลากรด้วยระบบคอมพิวเตอร์

3. ริเริ่มและประสานงานในการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านพนักงานสัมพันธ์และพัฒนาบุคลากร

หมายเหตุ

1. ผู้สมัคร หากมีที่พักอาศัยในบริเวณ บางนา บางจาก พระโขนง สำโรง จะเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางไป-กลับ ระหว่างบ้านและสำนักงาน

2. หากมียานพาหนะของตนเองจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

เจ้าหน้าที่ Telesales

• ปริญญาตรี

• อายุระหว่าง 25-35 ปี

• สามารถเขียน สนทนา ภาษาอังกฤษได้

• มีประสบการณ์ตำแหน่ง Telesales อย่างน้อย 2 ปี

• มีความรู้ด้าน Social Media

• มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี

• คล่องตัว ทำงานได้โดยอิสระ หากมียานพาหนะของตนเองและมีที่พักแถบ พระโขนง บางจาก บางนา สำโรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ประสานงานเอกสารนำเข้า

คุณสมบัติ

• ชายหรือหญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป

• การศึกษา: ปวช. ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์

• มีความรู้ ความเข้าใจในประกาศ คำสั่ง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า – ส่งออก

• มีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับงานนำเข้า-ส่งออก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร

• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และเครื่องใช้สำนักงานอื่น ๆ ได้ดี

• สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดีในการบริการ

• มีความละเอียดรอบคอบ มีภาวะผู้นำ และมีการพัฒนาตนเองเสมอ

คุณสมบัติพิเศษ

• มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

• มีความอิสระในการทำงาน รวมทั้งสามารถทำงานต่างจังหวัด หรือบริษัท ฯ ลูกค้าได้

• มีทักษะในการทำงานเป็นทีม

บริษัทเอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด

บริษัท อีบีซีไอ จำกัด เป็นบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำของประเทศไทย เปิดดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 35 ปี ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากร สิทธิประโยชน์ภาษีอากร การค้าชายแดน

จุดเด่นของ EBCI
ได้รับรางวัลและได้รับการรับรอง
และขึ้นทะเบียนจากภาครัฐและเอกชน

1. รับรางวัลจรรยาบรรรดีเด่นหอการค้าไทย ได้รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

2. รับรางวัล Logistics ดีเด่น 3 ปีซ้อนติดต่อกัน (ELMA Award)จากกระทรวงพาณิชย์

3. ได้รับการรับรองมาตรฐาน AEO (Authorized Economic Operator) จากกรมศุลกากร

4. ได้รับการรับรองระบบ ISO9001:2015 จากสถาบันวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

5. ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคลจากกระทรวงการคลัง

6. ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรขนย้ายบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และสายการ
บินต่างชาติอีก 5 สายการบิน จากสนามบินดอนเมืองไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ในปี
พ.ศ.2549 และได้รับหนังสือชมเชยจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

7. ได้รับหนังสือชมเชยจากบริษัท แอมเวย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านการเป็นที่ปรึกษา
และแก้ปัญหาศุลกากร

สารจากบุคคลสำคัญ

สารแสดงความยินดีจากนายชวน หลีกภัย

แสดงความยินดีกับบริษัท อีบีซีไอ ในโอกาสที่ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตราฐาน ISO อันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะพัฒนาระบบการจัดการ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการในระดับมาตราฐานสากล

Chuan Leekpai

สารแสดงความยินดีจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ให้ไว้ในโอกาสที่บริษัท อีบีซีไอ ครบรอบ 25 ปี (พ.ศ. 2553) ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง การได้รับรางวัล Logistics Model Award จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3 จึงเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงศักยภาพของบริษัทฯ

Apisit Vejchacheeva

สารแสดงความยินดีจาก พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์

เป็นที่น่ายินดี ตลอดระยะเวลา 22 ปี (พ.ศ. 2551) บริษัท อีบีซีไอ ได้ให้ความสนใจ เอาใจใส่และมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการค้าในประเทศและระหว่างประเทศ และยังเป็นบริษัทที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการและองค์กรต่างๆในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีความรู้ ประสบการณ์มากขึ้นด้านการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่มีจรรยาบรรณดีเด่น พ.ศ. 2548 จากหอการค้าไทย

Capt. Pijit Kulwanich

สารแสดงความยินดีจากนายศุภชัย พานิชภักดิ์

แสดงความยินดีกับบริษัท อีบีซีไอ ในโอกาสที่ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตราฐาน ISO การที่บริษัทมีนโยบายและมีเป้าหมายในการส่งเสริมและช่วยเหลือกิจการระดับ SMEs ให้มีความสามารถมากขึ้นในการส่งออก ช่วยดำเนินการด้านเอกสารทางการค้า ขั้นตอน และพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง

Supachai Panichpak

EBCI เป็นบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานด้าน Logistics เป็นอย่างมาก คงไม่มากเกินไปหากจะพูดว่า นี่คือบริษัทที่ให้บริการ Logistics อันดับต้นๆของประเทศไทย

M.R. Preediyathorn Dhevakul

Trusted Partners

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.