บทบาทของ Quantum Technology กับมุมมองทางโลจิสติกส์

Quantum Technology หรือเรียกอีกอย่างว่า Quantum Computer ซึ่งหมายถึงการใช้เทคโนโลยีควอนตัม (ที่อาศัยคุณสมบัติพิเศษของการทำงานกับสิ่งของเล็กๆ อย่างอะตอมและอนุภาคเล็กๆ ที่จะสามารถนำมาสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่น่าอัศจรรย์ต่างๆ ได้) จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะมีบทบาทในการ Disrupt ธุรกิจต่างๆ ในโลกได้

Google demonstrates vital step towards large-scale quantum computers | New Scientist

การป้องกันโรคภัยในยุคสังคมผู้สูงอายุ

Quantum Computer จะสามารถประเมินผู้สูงอายุได้ว่า กำลังจะมีโรคอะไรมาเยี่ยมเยียน (ซึ่งเป็นการเยี่ยมเยียนที่ผู้สูงอายุไม่ต้องการ) และกำลังจะเป็นโรคอะไรในช่วงแรกๆ ของการเป็นโรคนั้น

โดยใช้เทคโนโลยี Quantum Sensing ในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในระดับ อะตอม ซึ่งช่วยเพิ่มความละเอียดและความแน่นอนในการวัด คล้ายๆ กับว่าการตรวจร่างกายแบบเดิมอาจจะใช้กล้องตรวจที่เลนส์ไม่ชัด วินิจฉัยได้ไม่ละเอียด แต่ถ้าเป็นการตรวจแบบแควนตัมจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติในช่วงแรกๆ ของการเป็นโรคได้

Quantum sensors for next-gen brain-computer interfaces • healthcare -in-europe.com

ปัจจุบันเทคโนโลยีแควนตัมมีการศึกษาวิจัยมากขึ้น สามารถตรวจวัดความผิดปกติทางสมองซึ่งเป็นที่มาของโรคอัลไซเมอร์และโรคพาร์คินสันในช่วงแรกๆ ได้

อีกเรื่องหนึ่งคือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแควนตัมในการสื่อสาร (Quantum Communication) ซึ่งทำให้การสื่อสารเป็นไปด้วยความปลอดภัย โดยอาศัยหลักการที่เรียกว่า “Superposition” หรือการซ้อนกันของแควนตัม ที่สามารถทำให้อนุภาคขนาดเล็กๆ  (ที่เราจะใช้ในการส่งข้อมูล) หรืออาจจะเป็นการส่งกุญแจที่จะต้องใช้ในการเปิดข้อมูลที่ต้องอยู่ในสถานะ พิเศษความพิเศษที่ว่านั้นจะป้องกันการเจาะหรือขโมยข้อมูล (Hack)

เพราะเมื่อไหร่ก็ตาม หากมีการ Hack ข้อมูลที่อยู่ในสถานะพิเศษ (Superposition) ความพิเศษดังกล่าวจะหายทันที และจะปรากฏร่องรอยของการถูก Hack ไว้ ทำให้สืบค้นได้ว่าผู้ Hack คือใคร

India's First Quantum Communication Link Operational In New Delhi, Ethical Hackers Who Break It To Receive Rs 10 Lakh: Telecom Minister

ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดความคิดว่าหากจะใช้เทคโนโลยีแควนตัมกับระบบและรูปแบบ       โลจิสติกส์ก็น่าจะเป็นประโยชน์ เช่น การป้องกันการ Hack ข้อมูลสินค้าสำคัญที่อาจจะไม่ใช่สินค้า ขนส่งไปกับเรือหรือเครื่องบินเพื่อประโยชน์ด้านการค้าระหว่างประเทศ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น หรือการป้องกันการ Hack ชื่อผู้โดยสาร VIP ในเที่ยวบินแต่ละเที่ยว ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ใช้เทคโนโลยีในการป้องกันการ Hack ได้

Quantum computing and logistics - Mecalux.com

เมื่อประมาณ 6-7 ปี ที่แล้ว เคยมีการประดิษฐ์เทคโนโลยีในการส่งสินค้ามูลค่าสูง โดยผู้ส่งและผู้รับที่มีชื่อเท่านั้น จึงจะเปิดกล่องบรรจุสินค้าได้ แต่เป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่ทันสมัยแบบเทคโนโลยีแควนตัม แต่ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีที่น่าสนใจ สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวได้มีการเสนอผ่านธนาคารเพื่อใช้กับลูกค้า VIP ของธนาคาร ซึ่งไม่ทราบว่าเทคโนโลยีดังกล่าวได้มีการใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้า VIP ของธนาคารหรือไม่

สิ่งที่นักโลจิสติกส์อาจจะต้องทบทวนคือโลกในอนาคต การขนส่งสินค้าอาจจะมีความสำคัญรองไปจากการส่งข้อมูลผ่านระบบการขนส่งที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะต้องมีระบบการส่งข้อมูลที่มีความปลอดภัยแบบพิเศษ และบริษัทธุรกิจประกันภัยก็อาจจะมีบริการการให้ความคุ้มครองความปลอดภัยของการส่งผ่านข้อมูล

ดังนั้น เทคโนโลยีแควนตัม จึงเป็นเรื่องที่จะมีบทบาทต่อระบบและรูปแบบการให้บริการด้านธุรกิจโลจิสติกส์อย่างแน่นอน

หมายเหตุ:

ข้อมูลแควนตัมเทคโนโลยี สรุปจากบทความเรื่อง แควนตัมเทคโนโลยี: นวัตกรรมที่ตามองไม่เห็น ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันอังคาร     ที่ 25 เมษายน 2566

ติดต่อ สอบถาม ใช้บริการ นำเข้า-ส่งออก คลิกที่นี่ หรือ โทร 0-2742-7851-5 / 0-2742-7858-60 หรือ อีเมล์ mks@ebcitrade.com

15 ตุลาคม 2565

เกี่ยวกับผู้เขียน

*สายัณห์  จันทร์วิภาสวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์-แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ) อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ผู้ชำนาญการด้านโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศและสิทธิประโยชน์ภาษีอากร