สายัณห์  จันทร์วิภาสวงศ์

การศึกษา

 1. ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – 2517
 2. ปริญญาโท Master’s Degree Program in Marketing – MIM (การตลาดภาคภาษาอังกฤษ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี – 2535
 3. ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  รุ่น วปรอ.4010 ปี 2540
 4. ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 1 (ปรม. 1)

           สถาบันพระปกเกล้า – 2544

 1. Certificate of Human Resources Management, University of California,

           Riverside, UCR, USA 1996

 1. Certificate of Strategic Logistics Management, University of California Santa Cruz (UCSC), USA 2005

การปฏิบัติงานและตำแหน่งงานในอดีต

 1. เลขานุการคณะกรรมการ WTO ในคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบัน (กกร.)
 2. รองประธาน FTA ไทย-สหรัฐอเมริกา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 3. รองประธานคณะกรรมการภาษี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 4. กรรมการสายงานโลจิสติกส์ และกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 5. ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (2 สมัย)
 6. อนุกรรมการ ป.ป.ช.
 7. สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
 8. กรรมาธิการการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
 9. ประธานอนุกรรมาธิการโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
 10. ประธานคณะทำงานโลจิสติกส์ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
 11. รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 12. กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก  ติดต่อกันมากกว่า 10 ปี

ปัจจุบัน

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิในอนุกรรมการบริหารและกำกับติดตามการพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน ภายใต้คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
 2. ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนโลจิสติกส์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี
 3. หนึ่งในคณะผู้ก่อตั้งกลุ่ม EAST (ให้บริการและการปรึกษาด้านภาษี บัญชี กฎหมาย และการค้าระหว่างประเทศ)
 4. ประธานฝ่ายรัฐประสานกิจ สภาธุรกิจไทย-จีน
 5. หนึ่งในผู้ก่อตั้งสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
 6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ สิทธิประโยชน์ภาษีอากร และเอกสารพิธีการศุลกากร
 7. ประธานสมาคมนายจ้างจัดการสัมมนาวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ

 1. ประสบการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศในกรอบต่างๆ เช่น ASEAN FTA  มากกว่า 34 ปี รวมถึง RCEP  CPTPP
 2. สิทธิประโยชน์ภาษีอากรระหว่างประเทศและในประเทศ
 3. เอกสารการค้าและพิธีการศุลกากร รวมถึง Post Audit
 4. การพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร

ผลงานวิชาการ

 

  1. เป็นกรรมการและที่ปรึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท โลจิสติกส์ หลายมหาวิทยาลัย
  2. อาจารย์/ผู้บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
  3. เขียน Pocket Book ขายดีด้านการค้าระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ การบริหาร มากกว่า 10 เล่ม หลายเล่มเป็น Best Seller